Algemene leveringsvoorwaarden

Algemeen

In de navolgende leveringsvoorwaarden wordt gesproken over Hoogstede Coaching en Re-integratie, Opdrachtgever en over Kandidaat. Ook wordt over Derden gesproken.

Hoogstede Coaching en Re-integratie is een eenmanszaak. Marion Hoogstede is eigenaar en NOLOC gecertificeerd en geregistreerd loopbaanprofessional (geldig tot december 2022). Zij voert werkzaamheden uit en levert diensten voor opdrachtgevers.

Onder Opdrachtgever wordt verstaan: de organisatie of persoon die aan Hoogstede Coaching en Re-integratie de opdracht verstrekt werkzaamheden te verrichten en/of diensten te verlenen. Deze organisatie of persoon is verantwoordelijk voor de betaling van deze overeengekomen en/of geleverde werkzaamheden en diensten.

Onder Kandidaat wordt verstaan: de persoon die gecoacht en begeleid gaat worden.

Opdrachtgever en Kandidaat kunnen dezelfde persoon zijn.

Onder Derden wordt verstaan: psychologen, testbureaus, potentiële werkgevers die bijvoorbeeld een werkervaringsplaats of tijdelijk werk aanbieden, waaronder ook uitzendbureaus, connecties van Hoogstede Coaching en Re-integratie die de kansen op werkbemiddeling kunnen vergroten.

In dit reglement is de mannelijke vorm gebruikt; voor hem kan ook haar gelezen worden.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Hoogstede Coaching en Re-integratie en Opdrachtgever, waarop Hoogstede Coaching en Re-integratie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze, met uitsluiting van de voorwaarden van Hoogstede Coaching en Re- integratie, op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

Opdrachtgever verklaart bij het schriftelijk verlenen van een opdracht akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige voorwaarden volledig van toepassing. Hoogstede Coaching en Re-integratie en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Indien Hoogstede Coaching en Re-integratie niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Hoogstede Coaching en Re-integratie in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst en opdrachtbevestiging.

1.
Alle offertes en aanbiedingen van Hoogstede Coaching en Re-integratie zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
Hoogstede Coaching en Re-integratie kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Offertes vervallen indien Opdrachtgever onverwijld na ontvangst hiervan te kennen geeft, dat er geen overeenkomst tot stand dient te komen, onder de voorwaarden als omschreven in de offerte.

2.
Werkzaamheden en diensten die afwijken van de standaard dienstverlening, worden door Hoogstede Coaching en Re-integratie door middel van een aparte offerte aangeboden.

3.
De in een offerte en/of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven in de overeenkomst.

4.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is Hoogstede Coaching en Re-integratie daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hoogstede Coaching en Re-integratie anders aangeeft.

5.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Hoogstede Coaching en Re-integratie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6.
Een overeenkomst tussen Hoogstede Coaching en Re-integratie en Opdrachtgever komt tot stand als Opdrachtgever de door Hoogstede Coaching en Re-integratie verstrekte offerte/overeenkomst of opdrachtbevestiging herkenbaar ondertekend aan Hoogstede Coaching en Re-integratie retourneert.

7.
Als tussen partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd is bereikt over de opdracht op offertebasis, zendt Hoogstede Coaching en Re-integratie aan Opdrachtgever een opdrachtbevestiging met daarin onder andere startdatum, duur, prijs en in te zetten methodieken en dienstverlening gedurende de trajecten.

Artikel 3. Contractduur, uitvoering van de overeenkomst en uitvoeringstermijn

1.
Overeenkomsten/opdrachtbevestigingen worden gesloten voor de in de contracten overeengekomen periode.

2.
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Hoogstede Coaching en Re-integratie derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Hoogstede Coaching en Re-integratie dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.
Hoogstede Coaching en Re-integratie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de NOLOC gedragscode uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Op Hoogstede Coaching en Re-integratie zal te allen tijde en onder alle omstandigheden slechts een inspanningsverplichting rusten.

4.
Hoogstede Coaching en Re-integratie kan vrijblijvend Opdrachtgever adviseren Derden in te schakelen wanneer het traject hierom vraagt. Het is aan Opdrachtgever of hij dit advies opvolgt. Opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor de werkzaamheden en facilitering van derden en alle kosten die hieruit voortvloeien.

5.
Hoogstede Coaching en Re-integratie is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die Hoogstede Coaching en Re-integratie redelijkerwijze nodig heeft of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst/opdrachtbevestiging, tijdig (d.w.z. vóór de startdatum van het traject) aan Hoogstede Coaching en Re-integratie worden verstrekt.
De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de benodigde gegevens aan Hoogstede Coaching en Re-integratie schriftelijk/digitaal ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4. Wijzigingen in de overeenkomst

1.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot schriftelijke aanpassing en bevestiging van de overeenkomst overgaan.
Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever of van de bevoegde instanties wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.

Zo kan het tijdstip van de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd dan wel het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan worden beïnvloed (verhoogd of verlaagd). Hoogstede Coaching en Re-integratie zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in termijn van uitvoering en in prijs.

2.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Hoogstede Coaching en Re-integratie gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Hoogstede Coaching en Re-integratie op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

3.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Hoogstede Coaching en Re-integratie een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren diensten.

4.
Indien Hoogstede Coaching en Re-integratie met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, is Hoogstede Coaching en Re-integratie niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs:

  • voortvloeit uit bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of
  • haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van faciliteiten of
  • bedongen is dat de aanvang van een traject langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden of
  • gebaseerd is op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5.
Indien de prijsstijging -anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst- meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Hoogstede Coaching en Re-integratie alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

1.
Indien is overeengekomen, dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan
Hoogstede Coaching en Re-integratie de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fasen behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

2.
Indien de, voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, gegevens niet (tijdig) aan Hoogstede Coaching en Re-integratie zijn verstrekt, heeft Hoogstede Coaching en Re-integratie het recht de uitvoering van de opdrachtbevestiging op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende, (extra) kosten volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.
Voorts is Hoogstede Coaching en Re-integratie bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Hoogstede Coaching en Re-integratie kan worden verlangd.

4.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Hoogstede Coaching en Re-integratie op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Hoogstede Coaching en Re-integratie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.
Indien Hoogstede Coaching en Re-integratie op basis van bovenstaande tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.
Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Hoogstede Coaching en Re-integratie gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7.
Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, is Hoogstede Coaching en Re-integratie gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8.
In onderling overleg kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Zulks een beëindiging dient schriftelijk, met reden omkleed en aangetekend te worden aangezegd.
Hoogstede Coaching en Re-integratie zal van dit recht uitsluitend gebruik maken, indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet kan plaatsvinden.

9.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Hoogstede Coaching en Re-integratie, zal Hoogstede Coaching en Re-integratie in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Hoogstede Coaching en Re-integratie extra kosten met zich meebrengt, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever en aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Hoogstede Coaching en Re- integratie anders aangeeft.

10.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Hoogstede Coaching en Re-integratie vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Hoogstede Coaching en Re-integratie op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

11.
Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de eventuele facilitering daarvan (zoals bijvoorbeeld de huur van ruimte) vermeerderd met de eventuele administratieve kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

In de genoemde situaties is Hoogstede Coaching en Re-integratie bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Een en ander laat onverminderd het recht van Hoogstede Coaching en Re-integratie om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6. Overmacht

1.
Hoogstede Coaching en Re-integratie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ‘alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hoogstede Coaching en Re-integratie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hoogstede Coaching en Re-integratie niet in staat is haar verplichtingen na te komen’.

2.
Hoogstede Coaching en Re-integratie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Hoogstede Coaching en Re-integratie haar verbintenis had moeten nakomen.

3.
Hoogstede Coaching en Re-integratie kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Hoogstede Coaching en Re-integratie niet mogelijk is of langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.
Indien Hoogstede Coaching en Re-integratie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Hoogstede Coaching en Re-integratie gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel separaat te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

5.
Indien de kandidaat -al dan niet door overmacht- niet op een afspraak kan verschijnen terwijl hiervoor een locatie is gehuurd, worden de kosten daarvan aan Opdrachtgever in rekening gebracht voor zover deze huur niet tijdig kan worden geannuleerd door Hoogstede Coaching en Re-integratie.

Artikel 7. Betaling

1.
Hoogstede Coaching en Re-integratie is gerechtigd periodiek en of per module te factureren. Facturering geschiedt per drie maanden.
Opdrachtgever is verplicht de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten te betalen binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen veertien dagen na verzending van de factuur, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

2.
Hoogstede Coaching en Re-integratie zal altijd voorafgaand aan het geven van begeleiding, advies, onderzoek en voorafgaand aan het verrichten van haar werkzaamheden, van Opdrachtgever geheel of gedeeltelijke betaling van deze werkzaamheden kunnen eisen, daarin begrepen de
reistijd, reiskosten en zo nodig verblijfskosten.

3.
De reistijd, reis- en verblijfskosten van Hoogstede Coaching en Re-integratie ten behoeve van de werkzaamheden in het kader van de opdracht, worden zoveel mogelijk in de offerte van Hoogstede Coaching en Re-integratie opgenomen.

4.
Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum, is Opdrachtgever in verzuim;
Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

5.
Hoogstede Coaching en Re-integratie heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Hoogstede Coaching en Re-integratie kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Hoogstede Coaching en Re-integratie kan volledige betaling van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.
Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening (i.p.v. betaling) van het door hem aan Hoogstede Coaching en Re-integratie verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt (op basis van de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW, afdeling 6.5.3) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.
De vorderingen van Hoogstede Coaching en Re-integratie op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • Indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • Indien na het sluiten van de overeenkomst, aan Hoogstede Coaching en Re-integratie ter kennis gekomen omstandigheden, haar goede grond geeft te vrezen, dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • Indien Hoogstede Coaching en Re-integratie aan Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
  • Indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Hoogstede Coaching en Re- integratie kan worden verlangd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

8.
Bij het voortijdig afbreken van een traject door een Kandidaat- niet zijnde Opdrachtgever- worden de kosten van de lopende module c.q. de fase van drie maanden volledig in rekening gebracht.

Artikel 8. Incassokosten

1.
Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het (tijdig) nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

2.
Indien Hoogstede Coaching en Re-integratie aantoonbaar hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

3.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Hoogstede Coaching en Re-integratie op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 9. Geheimhouding

1.
Hoogstede Coaching en Re-integratie is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als deze wens door de andere partij is geuit of als dit voortvloeit uit de aard van informatie, zoals ook vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens en in de NOLOC gedragscode.

2.
De verantwoordelijkheden die uit dit artikel voortvloeien, strekken zich eveneens uit tot Derden waarvan Opdrachtgever gebruik wenst te maken, tenzij hiertoe in een concreet geval afwijkende afspraken zijn gemaakt en Opdrachtgever en Kandidaat daarvan op de hoogte zijn.

3.
Indien Opdrachtgever en Kandidaat verschillende personen zijn, wordt het schriftelijk (proces-)verslag aan Opdrachtgever toegezonden, tenzij vooraf andere afspraken zijn gemaakt (zie ook Privacyreglement).

Artikel 10. Intellectuele eigendommen

1.
Hoogstede Coaching en Re-integratie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2.
Alle, door Hoogstede Coaching en Re-integratie verstrekte informatie, rapporten, adviezen, ontwerpen, coachingsinstrumenten e.d. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Kandidaat zijnde tevens Opdrachtgever en mogen niet door hem, zonder voorafgaande toestemming van Hoogstede Coaching en Re-integratie, worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, worden bezwaard of ter kennis van derden worden gebracht.

3.
Alle verstrekte informatie, rapporten, adviezen, ontwerpen, coachingsinstrumenten blijven eigendom van Hoogstede Coaching en Re-integratie. Gebruik of verspreiding daarvan door Opdrachtgever, zonder toestemming van Hoogstede Coaching en Re-integratie, heeft een boete tot gevolg, ter hoogte van € 5000,- excl. btw per door de rechter vastgestelde overtreding.

4.
Door Hoogstede Coaching en Re-integratie aangebrachte connecties /werkgevers mogen niet zonder toestemming van Hoogstede Coaching en Re-integratie worden benaderd door Opdrachtgever om daar vervolgens eigen afspraken mee te maken voor een traject(vervolg). Aantoonbare passering brengt een boete mee van € 5000, excl. btw per situatie.

5.
Opdrachtgever vrijwaart Hoogstede Coaching en Re-integratie voor de gevolgen welke kunnen ontstaan indien Opdrachtgever de resultaten van Hoogstede Coaching en Re-integratie ter beschikking stelt aan derden.

Artikel 11. Kwaliteitsgaranties en klachten

1.
De door Hoogstede Coaching en Re-integratie te leveren diensten, voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd en voldoen in het bijzonder aan de NOLOC gedragscode.

2.
Iedere vorm van kwaliteitsgarantie komt te vervallen als de inspanning van de Kandidaat te wensen overlaat, informatie wordt achter gehouden of bijvoorbeeld zonder wederzijdse afstemming wijzigingen worden aangebracht in verslagen of rapportages.

3.
Kwaliteitsgarantie komt eveneens te vervallen bij omstandigheden waar Hoogstede Coaching en Re-integratie geen invloed op kan uitoefenen, bijvoorbeeld ziekte van Kandidaat waardoor Kandidaat niet toekomt aan zijn opdrachten of niet kan solliciteren.

4.
Klachten over de door Hoogstede Coaching en Re-integratie verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever en/of Kandidaat binnen vijf werkdagen na de geleverde dienstverlening of na aanlevering van een rapportage, schriftelijk met toelichting te worden gemeld aan Hoogstede Coaching en Re-integratie.

5.
Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de resultaten hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd en/of diensten zijn verleend. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van de dienstverlening overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen daarmee samenhangend zijn overeengekomen.
Eventuele bezwaren dienen binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk aan Hoogstede Coaching en Re- integratie kenbaar te worden gemaakt. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het bezwaar te bevatten, zodat Hoogstede Coaching en Re-integratie in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Hoogstede Coaching en Re-integratie in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en de eventuele tekortkoming te herstellen.

6.
Ook indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overeengekomen werkzaamheden en te leveren diensten en hetgeen waartoe hij Hoogstede Coaching en Re-integratie opdracht gegeven heeft.

7.
Indien te laat van een gebrek melding wordt gemaakt, komt Opdrachtgever in principe geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Wel zal worden overlegd hoe verder te handelen.

8.
Indien vaststaat dat dienstverlening door Hoogstede Coaching en Re-integratie hiaten vertoont en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Hoogstede Coaching en Re-integratie binnen vijf werkdagen na ontvangst van bezwaar een start maken met zorg dragen voor herstel/aanpassing. In geval van aanpassing is Opdrachtgever gehouden om de eventueel geleverde rapportages/testen aan Hoogstede Coaching en Re-integratie te retourneren en de eigendom daarover aan Hoogstede Coaching en Re-integratie te verschaffen tenzij Hoogstede Coaching en Re-integratie anders aangeeft.

9.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de ontstane kosten, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Hoogstede Coaching en Re-integratie, integraal voor rekening van Opdrachtgever.
Na verloop van de garantietermijn zullen dan alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratieve kosten, aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

10.
Indien een klacht gegrond is, zal Hoogstede Coaching en Re-integratie de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever/Kandidaat zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever met opgaaf van redenen kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Hoogstede Coaching en Re-integratie slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Hoogstede Coaching en Re-integratie drie maanden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1.
Hoogstede Coaching en Re-integratie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hoogstede Coaching en Re-integratie is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte (onjuiste of onvolledige) gegevens. Hoogstede Coaching en Re-integratie is tevens niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het te laat aanleveren van gegevens waardoor bijvoorbeeld wettelijke termijnen in het kader van Spoor 2 trajecten niet gehaald kunnen worden.

2.
De opdracht wordt uitgevoerd binnen de in overleg met Opdrachtgever in de offerte/ opdrachtbevestiging vermelde (geschatte) termijn tenzij zulks in redelijkheid of door overmacht en onvoorziene omstandigheden niet is te realiseren. Zie ook artikel 6.

3.
Het is aan Opdrachtgever om Hoogstede Coaching en Re-integratie aan te spreken indien er andere verwachtingen leven ten aanzien van de uitvoering van het traject.
Hoogstede Coaching en Re-integratie zal zich inspannen om tussentijds af te stemmen en feedback te vragen om eventuele klachten van Opdrachtgever te voorkomen dan wel op te lossen.

4.
Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Hoogstede Coaching en Re-integratie gehouden is, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Hoogstede Coaching en Re-integratie daardoor direct of indirect ontstaan.

5.
Mocht op grond van wettelijke bepalingen vastgesteld worden dat Hoogstede Coaching en Re-integratie aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering in de desbetreffende situatie aanspraak geeft. Voor het niet verzekerde deel van de schade wordt aansprakelijkheid uitgesloten.

6.
De aansprakelijkheid van Hoogstede Coaching en Re-integratie is beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.
Hoogstede Coaching en Re-integratie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade van welke aard ook en door wie geleden. Hieronder is ook begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of persoonlijk letsel.

Artikel 13. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Hoogstede Coaching en Re-integratie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Hoogstede Coaching en Re-integratie toerekenbaar is. Indien Hoogstede Coaching en Re-integratie uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is Opdrachtgever gehouden Hoogstede Coaching en Re-integratie zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Hoogstede Coaching en Re-integratie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Hoogstede Coaching en Re-integratie en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 14. Toepasselijk recht

1.
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hoogstede Coaching en Re-integratie partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2.
De rechter in de vestigingsplaats van Hoogstede Coaching en Re-integratie is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Hoogstede Coaching en Re-integratie het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.